การแสดงที่เร้าอารมณ์และเร้าอารมณ์ของภูมิิกเป็ดเนการ์ในภาพยนตร์สําหรับผู้ใหญ่