Đạo diễn khám phá ranh giới với cơ thể của diễn viên.