Một người phụ nữ quyến rũ cưỡi một con ngựa đực mạnh mẽ.